Oferta


Pracownia Usług Projektowych „UTEX sp. z o.o. 
oferuje swoje usługi w zakresie projektowania:

 • architektoniczno-budowlanego,
 • instalacji sanitarnych, wentylacyjnych, elektrycznych,
 • sieci i przyłączy cieplnych i wodociągowo-kanalizacyjnych,
 • kotłowni i węzłów cieplnych,
 • zabezpieczenia przeciwpożarowego.

 

 

Zakres usług

Projekty:

Projektowanie, przebudowa, rozbudowa:

 • obiektów służby zdrowia,
 • budynków użyteczności publicznej,
 • administracyjno-biurowych,
 • termomodernizacji budynków, doradztwa energetycznego,
 • sieci i instalacji wodnych, kanalizacyjnych i cieplnych,
 • kotłowni i węzłów cieplnych.

Sprzedaż gotowych projektów domów

Kredytowanie budowy

Opracowania:

 • projektów założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe,
 • audytów energetycznych
 • świadectw certyfikacji energetycznej.

Kosztorysowanie, przedmiary robót:

 • Opracowanie kosztorysów inwestorskich,
 • Sporządzanie przedmiarów robót.

Uzgodnienia:

Projekty wykonywane są wraz z niezbędnymi opiniami w zależności od przeznaczenia inwestycji i indywidualnych uzgodnień z Inwestorem między innymi z rzeczoznawcami branży:

 • sanitarno – higienicznej,
 • BHP,
 • ppoż.,
 • oraz innych w zależności od specyfiki projektu.

 

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo Budowlane (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414) (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 106 poz. 1126), (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 207 poz. 2016) (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118) (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą Dz. U.2012 .739. (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2012 r.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U.09.124.1030
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, (Dz.U.03.121.1137)
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst pierwotny: Dz. U. 1991 r. Nr 81 poz. 351) (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1229) (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 178 poz. 1380)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 129 poz. 844) (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401).
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst pierwotny: Dz. U. 2004 r. Nr 19 poz. 177) (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 164 poz. 1163) (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 223 poz. 1655) (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759)
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
 • Inne w zależności od specyfiki projektu.

 

Copyright © 2024 P.U.P. UTEX Sp. z o.o.